VN handvest

Waarom houden de leden van de Verenigde Naties zich niet aan het handvest ?

KUNNEN WE DEZE 'VERTEGENWOORDIGERS' VERTROUWEN ?

BEHARTIGEN ZIJ DE BELANGEN VAN DE BURGERS IN DEZE WERELD ?

En waarom is er geen onafhankelijk orgaan dat ingrijpt als landen dat niet doen ?

HOOFDSTUK 1, ARTIKEL 1 VAN HET HANDVEST


De doelstellingen van de Verenigde Naties zijn:

1. De internationale vrede en veiligheid te handhaven en, met het oog daarop: doeltreffende gezamenlijke maatregelen te nemen ter voorkoming en opheffing van bedreigingen van de vrede en ter onderdrukking van daden van agressie of andere vormen van verbreking van de vrede, alsook met vreedzame middelen en in overeenstemming met de beginselen van gerechtigheid en internationaal recht, een regeling of beslechting van internationale geschillen of van situaties die tot verbreking van de vrede zouden kunnen leiden, tot stand te brengen; (Link)


Ja, u leest het goed. Internationale vrede en veiligheid. We kunnen dus stellen dat de afgevaardigden van de deelnemende landen er bijster weinig van bakken. Althans, gezien vanuit het oogpunt van de burgers natuurlijk. Oorlogen zijn natuurlijk voor veel partijen een prima zaak en zeer winstgevend ook.


BELABBERDE PRESTATIES

Het zal niet verbazen dat deze VN het op andere terreinen ook belabberd doet. Voor de burgers dan. De politici zullen weinig tekort komen en ook vele bedrijven en organisaties varen er wel bij. Anders zou het één en ander wel anders verlopen natuurlijk.


Alleen al het bestaan van Unicef en Vluchtelingenorganisatie UNHCR geven al aan dat er ergens wat mis gaat. Oorlogen, vluchtelingen, armoede, honger en dorst, ... het is aan de orde van de dag. En ondertussen vliegen er milarden de schatkisten uit naar wapens, (experimentele) injecties, immigratie/vluchtelingen, e.a.NIEUWE PLANNEN, WIE PROFITEREN ?

Ondertussen zijn de aangesloten landen druk bezig met het uitrollen van Agenda 2030 om alle problemen de wereld uit te helpen. Uiteraard had dit allang al het geval moeten zijn snel na het oprichten van de VN. Alles wat nodig is staat in het Handvest om er een mooie vredige wereld van te maken zonder honger, armoede, tekorten, etc. Maar als de vertegenwoordigers andere prioriteiten hebben, dan kun je nog zoveel agenda's ontwikkelen. Dat zal dan ook niet werken. Tenzij ...


AGENDA 2030

Nu hebben deze zelfde Verenigde Naties iets nieuws op stapel staan, Agenda 2030. En wederom die prachtige doelen; welvaart, vrede, beschermen van de planeet, etc. En dan is het natuurlijk de vraag waarom deze agenda wordt doorgevoerdt terwijl we weten dat onze vertegenwoordigers niks geven om vrede, welvaart voor allen, het milieu, e.a.. Met andere woorden, ze geven niks om ons, de burgers. 


We kunnen er dus vanuit gaan dat zij, en de diverse multinationals, de diverse organisaties er beter van gaan worden. En de burgers zullen de prijs betalen. En als 't ze niet uitkomt, dan zullen ze zich niet aan die agenda houden. Net zoals ze zich nu niet aan het Handvest houden en de Rechten van de Mens / Rechten van het Kind niet respecteren.

"De mens bezithet recht op leven, vrijheid en veiligheid, het recht op eigendom en vrije meningsuiting: ieder individu heeftuniversele rechten. Deze onvervreemdbare rechten mogen alleen worden ingeperkt als de nationale of openbare orde in gevaar is (zoals in geval van oorlog of burgeroorlog)."


Hier wordt al enigszins duidelijk waar een oorlog goed voor kan zijn.


WAT TE DOEN ?

Uiteraard is het van belang voor alle burgers in deze wereld dat de VN zich gaan houden aan het Handvest en dat de Rechten van de Mens en het Kind gerespecteerd zullen gaan worden. Een onafhankelijke 'rechtelijke' macht zal daar op toe moeten gaan zien. Op z'n minst kan dan benoemd worden welke politici van welke landen de regels overtreden. Er zou daarvoor een gevolg gegeven kunnen worden. Het wordt hoog tijd dat de burgers vertegenwoordigd gaan worden. Lukt dat niet, dan dienen de 'vertegenwoordigers' per direct het podium te verlaten. Agenda 2030 zal nog meer vragen van burgers, en nog meer opleveren voor bestuurders en de machtige bedrijven. Die weg is niet de juiste. Tijd om die trein te stoppen en met de huidige afspraken een vreedzame wereld te creëren.


Marcel Boor

20 april 2024